Třicet let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá.
Je třeba jasně formulovat, co chceme, a také se o to zasadit.

CO CHCEME

My, níže podepsaní,

1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.

2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Pokud to chcete také, připojte svůj podpis pod následující prohlášení:

ZÁLEŽÍ MI NA DEMOKRACII, NAJDU SI PRO NI CHVILKU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JI BUDU BRÁNIT.

Jménem celého týmu Vás srdečně zdraví

Mikuláš Minář,

Předseda spolku Milion Chvilek a mluvčí kampaně Milion chvilek pro demokracii

——————————————————–

Leták Milionu chvilek pro demokracii

V demokratickém státě je moc v rukou nás všech. Řadu věcí dokážeme ovlivnit víc, než si myslíme. Nejde o to hned kandidovat na prezidenta. Jde o chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, změní atmosféru v naší zemi k lepšímu. Začít můžeme hned a každý po svém. Seznam třiceti chvilek slouží jako inspirace pro nás pro všechny.

1. Pravidelně sleduji důvěryhodná média.
2. Předplácím sobě či někomu jinému důvěryhodné médium, a tím mu pomáhám udržet si nezávislost.
3. Ověřuji si informace i z jiných nezávislých a spolehlivých zdrojů, srovnávám různé pohledy na stejná
témata.
4. Chodím na veřejné přednášky nebo debaty a vzdělávám se (knihy, filmy apod.).
5. Na sociálních sítích sdílím ověřené informace nebo názory z důvěryhodných zdrojů a přidám vlastní
komentář.
6. Podepíšu nebo založím petici pro dobrou věc.
7. Půjdu na demonstraci nebo ji uspořádám.
8. Aktivně se zapojuji do diskuze ve veřejných debatách, na sociálních sítích nebo v médiích.
9. Bavím se o politickém dění se svými blízkými, a to i v případě, když mají odlišné názory.
10. Při rozhovorech s lidmi, s kterými nesouhlasím, se učím hledat to, co máme společné.
11. Zkouším porozumět ostatním a zjišťovat, proč jim jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli.
12. Poznávám své sousedy, respektuji je, chci s nimi udržovat přátelské vztahy a dokážu se s nimi bavit
o společenském dění.
13. Podílím se na pořádání akcí, které spojují občany v místě, kde žiji (sousedská setkání, místní slavnosti,
sportovní nebo kulturní akce).
14. Zajímám se o akce místních spolků a informuji se o tom, co dělají.
15. Pomáhám s pořádáním veřejných debat nebo shromáždění.
16. Volím zodpovědně, před volbami si přečtu programy stran a zjistím si co nejvíc informací o jednotlivých
kandidátech.
17. Respektuji politiky, kteří svou práci dělají zodpovědně a pro veřejné blaho.
18. Zajímám se o problémy obce, kde žiji.
19. Orientuji se v tom, jak fungují úřady, jaké jsou jejich kompetence a sleduji, aby byla dodržována pravidla.
20. Oslovuji své zastupitele na místní i vyšší úrovni, kladu jim otázky, sdílím s nimi své zkušenosti a dávám
jim konstruktivní zpětnou vazbu.
21. Stanu se příznivcem politické strany nebo do ní vstoupím.
22. Budu kandidovat v místních, krajských nebo celostátních volbách.
23. Dávám veřejně prospěšným organizacím konstruktivní zpětnou vazbu a dávám najevo, že si cením
jejich práce.
24. Pravidelně finančně podporuji neziskovou organizaci, s jejíž činností souzním.
25. Zapojuji se do veřejně prospěšné činnosti, dávám k dispozici svůj čas, své schopnosti a dovednosti.
26. Dobrovolně se podílím na zlepšování veřejného prostoru a péči o něj (park, náves, veřejné budovy).
27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu.
28. Zajímám se o problémy slabších (lidí s postižením, seniorů, sociálně slabých) a usiluji o jejich začlenění
a podporu.
29. Při svém podnikání zohledňuji okolí a pomáhám posilovat místní společenství.
30. Podnikám s respektem k přírodě a pomáhám chránit a kultivovat místní krajinu.